Souhlas se zpracováním osobních údajů ZÁJEMCE
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro potřebu evidence přihlášeného zájemce ( školáka,žáka, seniora, herce, rodiče zájemců,..) ve společnosti HAF c.z.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a v dokladech přiložených k žádosti o zápis na umělecké kurzy, uvedené na webu https://www.hafstudio.cz/info/prihlaska-umelecke-kurzy/ společnosti HAF z.s., IČO: 266 28 295, se sídlem Ostrovní 16, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“) a další údaje, které jsem poskytl/a v pozici zájemce o zápis do studia či na jiné aktivity společnosti (festivaly, workshopy a jiné akce společnosti), mohou být správcem zpracovávány a uchovávány na dobu platné registrace za účelem níže uvedeným.
Prohlašuji, že se jedná zejména o tyto údaje:
 1. Údaje sdělené v pozici uchazeče o zaměstnání
 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
 • Informace o imigračním statusu – pouze je-li to relevantní.
 • Životopis– údaje týkající se vzdělání, dovedností a motivace pro přihlášení do studia.
 • Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů se zájemcem.
 • Informace, které uchazeč sdělí nebo předá společnosti v rámci přihlášky  – např. fotografie uchazeče.
 • Údaje zpracovávané o zájemcích
Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:
 • Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP, rodné číslo;
 • Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa;
 • Výpisy z rejstříku trestů – je-li požadován;
 • Údaje o absolvovaných školeních;
 • Fotografie pro použití na identifikační kartě zájemce, k použití ve vnitřní komunikaci společnosti a v aplikacích a sociálních sítí ;
 • Zdravotní záznamy – lékařské posudky o zdravotní způsobilosti.
 
Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění povinností a uplatňování práv společnosti v souvislosti s pořádáním kurzů a školení pro zájemce, za účelem vedení personální agendy, vzdělávání, školení, pořádán festivalů a workshopů, jakož i účastni na festivalech a akcích pořádaných jinými společnostmi, na reklamní propagaci společnosti, včetně propagace společnosti a jejích aktivit na sociálních sítích a ostatních médiích (noviny, letáky, televize,..) dále jakož i za účelem odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů.
 
Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Správce manuálně formou kartotéky, případně budou uloženy v souborech na počítači zpracovatele, a to zabezpečené přístupovým heslem. Osobní údaje budou zabezpečeny všemi standardními postupy a technologiemi, aby nedošlo k  neoprávněnému přístupu k nim, a které s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.
 
Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, čímž se rozumí oprávnění na základě aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat společně s dalšími informacemi v rámci přístupu k osobním údajům. Dále má zájemce právo na opravu, resp. doplnění těchto údajů, na jejich výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost údajů, či stížnost proti zpracování v určitých případech.
 
Správce osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese haf@hafstudio.cz
 
Potvrzením příslušné kolonky na přihlášce na zápis do uměleckého kurzu na webu správce či na registračním formuláři jiné konkrétní akce správce potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu čl. 7 GDPR a § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat a požadovat tak vrácení písemných materiálů a dokumentů, a že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nebudu zařazen/a do evidence zájemců o účast v uměleckém kurzu či na jiné akci pořádané správcem nebo akci, na které se správce účastní.
 
Prohlášení správce:
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.